ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ขอต้อนรับสู่ เว็บไซต์ www.heavyrackimport.com ซึ่งเว็บไซต์นี้ ดำเนินงาน ภายใต้บริษัท 2 บริษัท คือ บริษัท วีแฮปปี้ จำกัด และ บริษัท เฮฟวี่แร็คอิมพอร์ต จำกัด ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าที่ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง ทั้ง 2 บริษัท กับ ลูกค้า  โดยทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อสินค้า  ฉบับนี้

1.คำนิยาม

บริษัท    หมายถึง   บริษัท วีแฮปปี้ จำกัด และ บริษัท เฮฟวี่แร็คอิมพอร์ต จำกัด

ลูกค้า    หมายถึง   บุคคล นิติบุคคล บริษัท  ห้างหุ้นส่วน หรือ หน่วยงานใดที่ทำการสั่งซื้อหรือรับบริการกับบริษัทฯ

เว็บไซต์   หมายถึง  เว็บไซต์    www.heavyrackimport.com

สินค้า     หมายถึง  ผลิตภัณฑ์  ที่จำหน่ายจำหน่ายบนหน้าเว็บไซต์

ราคาสินค้า  หมายถึง  ราคาสินค้า ที่แสดงหน้าเว็บไซต์

2.ข้อตกลงทั่วไป

      2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้ ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันสินค้า  และรายละเอียดเนื้อหาต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

      2.2 ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็น สัญญาซื้อขายสินค้า ระหว่างบริษัท กับลูกค้า  โดยถือตามรายระเอียดที่ปรากฎตามข้อตกลงนี้ 

      2.3 เมื่อลูกค้าเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ บริษัทถือว่าลูกค้ายอมรับขอตกลงนี้ทุกประการ และลูกค้ายินยอมให้บริษัท ดำเนินการจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ 

      2.4 การทำการสั่งซื้อ หรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดยลูกค้า ลูกค้าย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ

      2.5 บริษัท ได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ข้อมูลสินค้า ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฎในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซต์ หากมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์  สี หรือจากการบรรจุภัณฑ์  บริษัทถือเป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ลูกค้าเท่านั้น บริษัท ไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย 

3.ทรัพย์สินทางปัญญา 

     3.1 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ข้อมูล ภาพ ภาพถ่าย ซอฟแวร์ แบบอักษร รูปแบบของเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  สิขสิทธ์  หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงจะไม่ทำการคัดลอก ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล หรือการกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับสินค้า 

4. ราคาสินค้าและการชำระเงิน 

    4.1 สินค้า รายละเอียดของสินค้า ราคา และขนาดของผลิตภัณฑ์  ที่ปรากกฎบนเว็บไซต์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

    4.2 รูปภาพและข้อมูลของสินค้า ทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซต์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น  ขนาด คุณภาพ ความสูง และสี ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฎบนเว็บไซต์

5. การชำระเงิน 

   5.1 ราคาสินค้าที่ได้ตกลงทำการซื้อขาย จะถือเป็นราคาที่แน่นอนก็ต่อเมื่อ ถูกค้าตอบรับใบเสนอราคา แล้วเท่านั้น

        ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ ตามช่องทางต่อไปนี้

  • เงินสด กรณีลูกค้านัดชำระกับพนักงานส่งของของบริษัท
  • ชำระผ่านทางธนาคาร 
  • เช็ค ลงชื่อบริษัทฯ

6. การส่งสินค้า

  6.1 สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ บริษัทจะแจ้งถึงกำหนดการจัดส่งให้กับลูกค้าทราบผ่านช่องทาง Line หรือ อีเมล หรือช่องทางอื่นๆที่บริษัทกำหนด

 

หากมีข้อส่งสัย กรุณาติดต่อ 02-3853687-8 line id: @wehappy

 

Visitors: 560,789